marți, 20 decembrie 2011

Breviar Patristic: Dumnezeu este Pace

SursA FotO: OrthPhoto.net

Ἄγε δὴ τὴν θείαν καὶ ἀρχισυνάγωγον εἰρήνην ὕμνοις εἰρηναίοις ἀνευφημήσωμεν. Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ πάντων ἑνωτικὴ καὶ τῆς ἁπάντων ὁμονοίας τε καὶ συμφυΐας γεννητικὴ καὶ ἀπεργαστική. Διὸ καὶ πάντα αὐτῆς ἐφίεται τὸ μεριστὸν αὐτῶν πλῆθος ἐπιστρεφούσης εἰς τὴν ὅλην ἑνότητα καὶ τὸν ἐμφύλιον τοῦ παντὸς πόλεμον ἑνούσης εἰς ὁμοειδῆ συνοικίαν. Διήκει γὰρ ἡ τῆς παντελοῦς εἰρήνης ὁλότης ἐπὶ πάντα τὰ ὄντα κατὰ τὴν ἁπλουστάτην αὑτῆς καὶ ἀμιγῆ τῆς ἑνοποιοῦ δυνάμεως παρουσίαν ἑνοῦσα πάντα καὶ συνδέουσα τὰ ἄκρα διὰ τῶν μέσων τοῖς ἄκροις κατὰ μίαν ὁμοφυῆ συζευγνύμενα φιλίαν καὶ τὸ ἀπολαύειν αὑτῆς δωρουμένη καὶ ταῖς ἐσχάταις τοῦ παντὸς ἀποπερατώσεσι καὶ πάντα ὁμόγνια ποιοῦσα ταῖς ἑνότησι, ταῖς ταὐτότησι, ταῖς ἑνώσεσι, ταῖς συναγωγαῖς ἀδιαιρέτως δηλαδὴ τῆς θείας εἰρήνης ἑστώσης καὶ ἐν ἑνὶ πάντα δεικνυούσης καὶ διὰ πάντων φοιτώσης καὶ τῆς οἰκείας ταὐτότητος οὐκ ἐξισταμένης, πρόεισι γὰρ ἐπὶ πάντα καὶ μεταδίδωσι πᾶσιν οἰκείως αὐτοῖς ἑαυτῆς καὶ ὑπερβλύζει περιουσίᾳ τῆς εἰρηνικῆς γονιμότητος καὶ μένει δι' ὑπεροχὴν ἑνώσεως ὅλη πρὸς ὅλην καὶ καθ' ὅλην ἑαυτὴν ὑπερηνωμένη.


Parafrază:
Dumnezeu este Pace și principiul oricărei comuniuni. Să lăudăm, dar, Pacea cu pașnice cântări. Aceasta este cea care unește toate, ea este pricina și înfăptuirea înțelegerii și armoniei tuturora întreolaltă.

Toate tind spre Pacea aceasta, părăsindu-și multiplicitatea și diviziunile pentru a se întoarce la Unimea tuturor, care reduce orice conflict inerent la con-viețuirea cea întru ún chip. Pacea face marginile universului să se desfete de fericirea ei. Ea unește toate prin mii de uniri, mii de identități, mii de coincidențe și adunări. Pacea aceasta îngăduie ca prisosul fecundității sale să se reverse pretutindenea, rămânând totodată întreagă prin covârșirea unității și întru totul supra-unificată în sine.

Traducere după Dionisie Pseudo-Areopagitul, Despre numele dumnezeiești, XI, 1 (PG 3, 960) de Marius Ivașcu.

Niciun comentariu: